Do you need an office right away?
Choose and model your workspace in the most convenient way.

Serviced office – fully equipped and furnished offices with included consumables and overheads.
Individual office rental per hour, day, week, month or year. Fully equipped and furnished offices from 19 to 40 sq.m.

The rental price includes:

 • All overheads - electricity, water, heating / cooling.
 • Daily cleaning (weekdays).
 • High-speed Internet.
 • Water and two hot drinks per day for each employee or guest.
 • Removal of employees from the office building to "Sofia Airport" metro station.
 • Service and assistance from an office manager.
 • Use of a conference room.

Co-working space - Work desk in a shared office.
One or more office desks at a rental office for a day, week, month or year.

The rental price includes:

 • All overheads - electricity, water, heating / cooling.
 • Daily cleaning (weekdays).
 • High-speed Internet.
 • Water and two hot drinks per day for each employee or guest.
 • Removal of employees from the office building to "Sofia Airport" metro station.
 • Service and assistance from an office manager.

Conference hall - Professional solution for your business meetings.
Meeting rooms for business meetings, trainings and conferences. We have a large number of halls with different capacities - from 10 to 300 people. We provide catering, coffee and audio-visual equipment to make your event successful.

Additional services - marketing, legal and accounting services, etc.

Contact us and tell us what your business is doing and how long:
+359 899 17 17 02

Or use our contact form: http://blu-offices.snd.bg/kontakti.html

Имате нужда от офис веднага?
Изберете и моделирайте Вашето работно място по най-удобния за Вас начин.

Офис - Оборудвани и обзаведени офиси с включени консумативи и режийни разходи. Индивидуален офис под наем за ден, за седмица, месец или за година. Напълно оборудвани и обзаведени офиси от 19 до 40 кв.м.

В наемната цена са включени:

 • Всички режийни разходи - ток, вода, отопление/охлаждане.
 • Ежедневно почистване (през работната седмица).
 • Високоскоростен интернет.
 • Вода и две топли напитки на ден за всеки служител или гост.
 • Извозване на служителите от офис сградата до метростанция „Летище София”.
 • Обслужване и съдействие от офис мениджър.
 • Използване на конферентна зала.

Споделен офис - Работно бюро в споделен офис.
Едно или повече работни бюра в офис под наем за ден, за седмица, месец или за година. Напълно оборудвани и обзаведени офиси.

В наемната цена са включени:

 • Всички режийни разходи - ток, вода, отопление/охлаждане.
 • Ежедневно почистване (през работната седмица).
 • Високоскоростен интернет.
 • Вода и две топли напитки на ден за всеки служител или гост.
 • Извозване на служителите от офис сградата до метростанция „Летище София”.
 • Обслужване и съдействие от офис мениджър.

Конферентна зала - Професионално решение за Вашите бизнес срещи.
Конферентни зали за бизнес срещи, обучения, заседания и конференции. Разполагаме с голям брой зали с различен капацитет - от 10 до 300 човека. Предоставяме кетъринг, кафе и аудио-визуално оборудване, за да бъде Вашето събитие успешно. 

Допълнителни услуги - маркетинг, правни и счетоводни услуги и т.н.

Свържете се с нас и ни кажете от какво се уждае Вашия бизнес и за какъв период:
+359 899 17 17 02

Или използвайте нашата форма за контакт: http://blu-offices.snd.bg/kontakti.html